Program wychowawczy obowiązujący w latach szkolnych: 2009/2010  - 2011/2012

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2009

 SPIS TRESCI

 Wstęp

 1. Założenia ogólne
 2. Cele ogólne, szczegółowe i sposoby realizacji
 3. Przewidywane osiągnięcia uczniów
 4. Dokumentowanie realizacji programu
 5. Ocena efektywności programu
 6. Ewaluacja programu

 

 

1. Wstęp

 

W rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych, w załączniku nr 2  czytamy m.in.:

„Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona przez:

 1. szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.”

 

Tworząc program wychowawczy naszej szkoły chcemy, aby edukacja była procesem harmonijnym, konsekwentnie i rzetelnie realizowanym, a przede wszystkim zaplanowanym.  Kierujemy się następującymi aktami prawnymi:

- zasadami zapisanymi w preambule ustawy z dnia 7 września 1999 roku o systemie oświaty

- Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

- Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

- Konwencją Praw Dziecka

- Kartą Nauczyciela

- rozporządzeniem MEN z 15 stycznia 2001

- Statutem Szkoły.

 

2. Założenia ogólne programu

 

 

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju ucznia obejmującego jego uczucia, emocje, stronę duchową oraz sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie ludźmi , przyrodą i samym sobą.

Pragniemy wychować człowieka wrażliwego, kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

Chcemy , aby akceptował siebie, miał poczucie własnej wartości , a jednocześnie potrafił budować poprawne relacje z drugim człowiekiem, był otwarty na jego potrzeby i oczekiwania oraz respektował jego prawo do odmienności poglądów, wyboru drogi życiowej i sposobu myślenia.

Zmierzamy do tego, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych, aby wykształcili w sobie miłość do ojczyzny, szacunek dla wspólnego dobra, wartości uniwersalnych i dziedzictwa kulturowego regionu i Polski, a jednocześnie byli otwarci na wartości kultur Europy i świata.

 

 

Program wychowawczy w naszej szkole realizują wszyscy nauczyciele, jednak szczególne zadanie spoczywa na wychowawcach klas. Każdy wychowawca w oparciu o program wychowawczy szkoły sporządza plan pracy wychowawczej swojej klasy na dany rok szkolny, w którym zamieszcza konkretne działania wychowawcze. Plany te stanowią załącznik do programu wychowawczego.

Zadania wychowawcy klasy są zawarte w Statucie Szkoły ( § 26, ust.8 )

 

 

3. Cele ogólne, szczegółowe oraz sposoby ich realizacji

 

 

Cele ogólne

 

Cele szczegółowe

 

Sposoby realizacji celów

 

I. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych

1. kształtowanie uczuć patriotycznych

Obchody rocznic i świąt państwowych:

1.09 – rocznica wybuchu II wojny światowej

11.11 – Święto Niepodległości

10.02. – rocznica Zaślubin Polski z morzem

- pełnienie opieki nad miejscami pamięci – groby nauczycieli

2. budzenie szacunku dla symboli narodowych, przeszłości narodu i państwa

- godna postawa podczas wykonywania hymnu państwowego oraz

obchodów rocznic

- zapoznanie się z historią obecnego wizerunku godła państwa na

przestrzeni dziejów

3. poznanie postaci wielkich Polaków

- zapoznanie uczniów z biografią i dorobkiem Polaków, którzy

odegrali znaczącą rolę w historii Polski

 

4. troszczenie się o pomyślność ojczyzny

- sumienne wypełnianie obowiązków, przestrzeganie prawa i

szkolnych regulaminów

 

5. wychowanie dla społeczeństwa demokratycznego

- poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych

- stosowanie procedur demokratycznych w życiu społeczności

szkolnej

- współpraca z przedstawicielami samorządu

- prowadzenie działalności charytatywnej

- propagowanie idei wolontariatu i nawiązywanie nowych kontaktów

 

 

II. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej

 

1. Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- angażowanie uczniów w organizację szkolnych i klasowych imprez

jak np., wigilia, mikołajki itp.

- współorganizowanie z wychowawcą wycieczek

- uczestnictwo uczniów pod kierunkiem nauczycieli w organizowaniu

i  przeprowadzaniu różnych form działalności szkolnej : koncerty,

wystawy, zawody sportowe, konkursy

- reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach

sportowych

 

2. wdrażanie uczniów do aktywnego udziału w życiu środowiska lokalnego

- kontakty z przedstawicielami lokalnych władz

- angażowanie społeczności szkolnej w imprezy organizowane przez

miasto i powiat

- opieka nad miejscami pamięci

- organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i samotnych,

współpraca z ośrodkiem „Razem” i szkołą specjalną

- czynny udział uczniów w wolontariacie

 

3. rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu oraz jej związków z historią i kulturą narodu

- organizowanie wycieczek po Ziemi Kaszubskiej

- informowanie o lokalnych inicjatywach kulturalnych

 

 

 

 

 

 

III Wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, duchowym i emocjonalnym

1. wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej uczniów, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowanie postawy twórczej

- aktywny udział uczniów w kołach przedmiotowych i zainteresowań

- przeprowadzanie konkursów przedmiotowych i tematycznych

- udział młodzieży w zawodach sportowych, wycieczkach

krajoznawczych

2. rozwijanie w uczniach poczucia wartości oraz wiary we własne siły

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poznawanie

swoich mocnych stron, akceptowanie siebie

- dawanie pozytywnej informacji zwrotnej dotyczącej indywidualnych

osiągnięć ucznia oraz jego umiejętności

- uświadamianie uczniowi realności stawianych sobie celów

 

3. przygotowanie do pracy samokształceniowej i  wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej

- pomoc i zachęcanie do samodzielnego korzystania z zasobów

biblioteki, Internetu i innych źródeł wiedzy

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w sposób pozwalający na pracę

samodzielną ucznia

 

4. kształtowanie umiejętności samooceny  i samokrytyki

- psychozabawy i ich analizy

- samoocena zachowania pod koniec semestru i roku szkolnego

 

5. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i budowania poprawnych relacji interpersonalnych

- organizowanie wycieczek integracyjnych, spotkań i dyskusji w

grupach rówieśniczych

- poznanie przez uczniów swoich praw i obowiązków wynikających

ze Statutu Szkoły

- budowanie wzajemnego zaufania i  tolerancji

- poszukiwanie pozytywnych wzorców w życiu codziennym,

literaturze i filmie

6. walka z negatywnymi postawami społecznymi

- uświadamianie uczniom wpływu subkultur na osobowość człowieka

- przeciwstawianie się agresji słownej

- przeciwstawianie się przejawom nietolerancji

 

7. wspieranie rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych relacji między nim a dzieckiem

- spotkania rodziców z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem

szkolnym

- współpraca nauczycieli z Radą Szkoły

- informowanie rodziców o formach udzielania pomocy przez

placówki pozaszkolne (np. Polskie Towarzystwo Dyslektyczne,

poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.)

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności

okresu dorastania

 

IV  Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów środowiska

1.Kształtowanie postaw szacunku do przyrody i odpowiedzialności za nią

- udział uczniów w akcjach na rzecz środowiska :”Sprzątanie świata”,

„obchody  Dnia Ziemi”

- realizacja programu „Ekologia na morzu”

- promowanie turystyki rowerowej ( „Dzień bez samochodu” )

 

2.poznawanie współzależności między różnymi elementami środowiska oraz rozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody

- poznawanie problematyki ekologicznej w ramach lekcji biologii,

chemii igodzin z wychowawcą

- udział uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej

- udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Nadmorski Park

Krajobrazowy

 

V   Promowanie zdrowego stylu życia

1. budowanie świadomości współzależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym oraz odpowiedzialności za własne zdrowie

- zajęcia w ramach godzin z wychowawcą, biologii, chemii i

wychowania fizycznego

- uświadamianie zagrożeń jakie niesie palenie papierosów

- prowadzenie akcji informacyjnej w Światowym Dniu Walki z AIDS

- podawanie podstawowych informacji na temat groźnych chorób

cywilizacyjnych : choroby serca, cukrzyca, choroby nowotworowe,

 

2. zachęcanie do aktywnego stylu życia

- organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych

 

3. dostarczanie wiedzy o sposobach udzielania pierwszej pomocy

- zajęcia w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

- spotkania z przedstawicielami służby zdrowia

 

4. wyposażenie uczniów w wiedzę na temat technik efektywnego uczenia się

- warsztaty z wychowawcą i spotkania z pedagogiem na temat

technik skutecznego uczenia   się

- zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem

 

5. propagowanie racjonalnego odżywiania, uświadamianie uczniom zależności między odżywianiem a zdrowiem

- omawianie zasad zdrowego odżywiania w ramach lekcji biologii i

godzin z wychowawcą

- uświadamianie wpływu dodatków do żywności na organizm

człowieka (barwniki, konserwanty, substancje „poprawiające” smak

itp.)

- poznanie skutków uzależnień pokarmowych, bulimii i anoreksji

 

VI Otwarcie na wartości kulturowe Europy i świata

1.rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości wielowiekowych związków Polski z Europą

- poznawanie historii Europy i roli jaką odgrywała w niej Polska w

ramach lekcji historii

- poznawanie współczesnych problemów  życia w krajach

europejskich, ich  kultury, zwyczajów, gospodarki ( lekcje geografii i

WOS )

- udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej

2. kształtowanie potrzebnych umiejętności do nawiązywania współpracy europejskiej w wymiarze indywidualnym i grupowym

- rozwijanie znajomości języków obcych

- organizowanie i udział w konkursach językowych

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z młodzieżą z innych

krajów

3. poznawanie dorobku kulturowego innych krajów i narodów i budzenie szacunku dla ich kultur, religii, poglądów

- lekcje historii, geografii, języków obcych, WOS i godziny z

wychowawcą

 

 

VII Zdobywanie przez uczniów umiejętności kierowania własnym życiem

1.poznawanie osobistych predyspozycji do wykonywania określonych funkcji w życiu osobistym i zawodowym

- poznawanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron (

warsztaty z pedagogiem, ankiety, dyskusje w ramach godz. z

wychowawcą )

- korzystanie z porad udzielanych przez pracowników poradni

psychologiczno-pedagogicznej

- samoocena możliwości uczniów poprzez ich udział w konkursach

przedmiotowych i osiągany tam wynik

 

2. przygotowywanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy

- warsztaty wyboru drogi życiowej dla klas III

- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

- wyjazdy na „dni otwarte” szkół ponadgimnazjalnych

- zapoznawanie się z ofertą szkół   ponadgimnazjalnych przez Internet

 

VIII Prowadzenie działalności opiekuńczej

1. organizowanie pomocy uczniom potrzebującym

- poznanie środowiska ucznia

 

 

 

2. organizowanie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

- prowadzenie profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej przez

wychowawców, pedagoga, policję, kuratorów

- eliminowanie społecznego niedostosowania

 

3. działalność „zespołu kryzysowego”

- diagnozuje i pomaga w rozwiązywaniu  problemów

wychowawczych

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu trudnych i

konfliktowych sytuacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Przewidywane osiągnięcia uczniów

 

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 

 1. był człowiekiem samodzielnym i odpowiedzialnym
 2. był wrażliwy, tolerancyjny i empatyczny, szanował siebie i innych, znał swoją wartość
 3. wyróżniał się twórczą postawą, był kreatywny, rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia
 4. był krytycznym odbiorcą docierających do niego informacji i śmiało wyrażał swoje poglądy
 5. myślał logicznie
 6. był wrażliwy na piękno i odpowiedzialny za środowisko
 7. świadomie dokonywał właściwych wyborów opierając się na zdobytej wiedzy i własnym systemie wartości
 8. dbał o własne zdrowie, sprawność fizyczną, miał świadomość niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą uzależnienia
 9. był przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym
 10. był świadomy swojej przynależności narodowej, znał dziedzictwo kulturowe rodziny, regionu, narodu i obowiązki wobec ojczyzny
 11. był otwarty na wartości Europy i świata

 

5.  Dokumentowanie realizacji programu

 

Dokumentowanie realizacji programu odbywa się poprzez:

 

- zapisy w dziennikach lekcyjnych

- sprawozdania semestralne i końcoworoczne wychowawców klas

- analizę realizacji programu wychowawczego wykonaną przez dyrektora szkoły.

 

 

6.  Ocena efektywności programu

 

Ocena efektywności programu wychowawczego będzie się odbywać poprzez:

 

- analizowanie opinii rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego

- przeprowadzanie i analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów klas I i po trzech latach wśród tych samych uczniów w klasach  trzecich

 

 

7.  Ewaluacja programu

 

Ewaluacja programu będzie odbywać się co najmniej raz na trzy lata, a w razie potrzeby, co roku na sierpniowej radzie pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele w trakcie roku szkolnego będą zwracać uwagę na atrakcyjność i potrzebę funkcjonowania poszczególnych elementów programu.

Będą obserwować zaangażowanie, zainteresowanie i postawy uczniów przy realizacji kolejnych punktów programu i przekażą swoje spostrzeżenia oraz sugestie i opinię rodziców.

Zastaną również przeanalizowane wyniki ankiet klas I i III, które sprawdzą efektywność prowadzonych działań.

Wymienione wyżej elementy wykorzystane zostaną do udoskonalenia programu.

{rt} 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacja reklama 

 

 

Do góry